VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za razvoj, privredu i vanprivredu
DJELATNOST(I) Razvoj, privreda i vanprivreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Željka Frljić , Stručni savjetnik za poduzetništvo
Telefon: 030 509 053
E-mail: zeljka.frljic@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je izdavanje odobrenja za obavljanje srodne-poljoprivredne djelatnost kao dopunsko ili dodatno zanimanje.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99), Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, član 11 i 12. (“Službene novine FBiH”, broj 35/09 i 42/11); Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama, cijeli (“Službene novine Federacije BiH”, broj 61/09 i 12/12); Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao domaća radinost, cijeli (“Službene novine Federacije BiH”, broj 61/09 i 12/12), Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati sezonski, cijeli (“Službene novine Federacije BiH”, broj 61/09 i 12/12).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Adresa stanovanja
JMBG
Broj telefona
Poslovno sjedište
Djelatnost će se obavljati trajno ili sezonski od-do
Predmet poslovanja
Naziv firme radnje
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o državljanstvu (za podnosioca i zaposlenika u dodatnom zanimanju) Općina Orginal ili ovjerena kopija
Potvrda CIPS (za podnosioca i zaposlenika u dodatnom zanimanju) MUP Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti (samo za zaposlenika u dodatnom zanimanju) Centar za socijalni rad Orginal ili ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti bez naknade
Dokaz o uplati takse Općina ili banka Orginal
Uvjerenje da podnosioc ima zasnovan radni odnos ili status penzionera, te uvjerenje da zaposlenik u dodatnom zaposlenju nema zasnovan radni odnos Fond PIO/MIO Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje da posjeduje najmanje završenu osnovnu školu (za podnosioca i zaposlenika u dodatnom zanimanju) Obrazovna ustanova Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti zaposlenika (ljekarsko uvjerenje ili sanitarna knjižica) Dom zdravlja Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz da posjeduje vlastiti ili unajmljeni prostor za životinje-štalu Općina ili ugovorne strane Orginal ili ovjerena kopija
Rješenje kojim se odobrava upotreba prostora Općina Orginal ili ovjerena kopija
Rješenje o ispunjavanju propisanih veterinarsko-zdravstvenih uslova u pogledu izgradnje, tehničkog uređenja, opreme, načina rada, higijene i zaštite okoliša Ministarstvo šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede SBK/KSB Orginal ili ovjerena kopija
Izjava o ispunjavanju minimalnih uslova za obavljanje djelatnosti Općina ili notar Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz o pravu korištenja poljoprivrednim zemljištem (ZK izvadak ili posjedovni list) ili dokaz o upisu u jedan od registara propisanih Zakonom o poljoprivredi FBiH Općinski sud ili općina Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o nekažnjavanju za zaposlenika Općinski sud Orginal ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE Za ratarstvo, povrtlarstvo, voćarstvo i uzgoj stoke do 20 grla bez objekta, ne dostavljaju se dokazi: o posjedovanju vlastitog ili unajmljenog prostora za životinje-štalu, rješenje ministarstva o ispunjavanju uslova niti izjava o ispunjavanju minimalnih uslova za obavljanje djelatnosti. Ako je u pitanju uzgoj stoke preko 20 grla i za preradu mesa i mlijeka, potrebni su navedeni dokazi.Ukoliko se poljoprivredna djelatnost obavlja kao dopunsko zanimanje onda se NE dostavljaju dokazi za zaposlenika, a ukoliko se obavlja kao dodatno – onda se dostavljaju dokazi za zaposlenika. ** Sve ovjere potpisa i prepisa koje su potrebne za kompletiranje ovog postupka oslobođene su obaveze plaćanja takse za ovjeru.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno ili sezonski
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva