VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za razvoj, privredu i vanprivredu
DJELATNOST(I) Razvoj, privreda i vanprivreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Željka Frljić , Stručni savjetnik za poduzetništvo
Telefon: 030 509 053
E-mail: zeljka.frljic@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Odobravanje obavljanja trgovačke djelatnosti – pijačna tezga.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o unutrašnjoj trgovini, član 8. Stav (1) tačka a, 16 i 17. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 40/10).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za grupu “Prodaja izvan prodavnica i stovarišta” – Pijačna tezga 100 KM 338 000 221 000 1221 Vrsta prihoda 722 131, Budžetska organizacija 1109119 ,Primalac Depozitni račun Općine Travnik
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Adresa stanovanja
JMBG
Broj telefona
Redni broj tezge
Red tezge
Predmet poslovanja (prodaja voća i povrća; meso i mesni proizvodi, mlijeko i mliječni proizvodi u zatvorenim vitrinama)
Naziv pijačne tezge
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o državljanstvu Općina Orginal ili ovjerena kopija
Potvrda CIPS MUP Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Centar za socijalni rad Orginal ili ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti bez naknade
Dokaz o posjedovanju najmanje osnovne škole (svjedočanstvo) Obrazovna ustanova Orginal ili ovjerena kopija
Ljekarsko uvjerenje ili Sanitarna knjižica Dom zdravlja Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz da podnosioc nema zasnovan radni odnos ili da nije ostvario prava po osnovu radnog odnosa (Uvjerenje) Fond PIO/MIO Orginal ili ovjerena kopija
Potvrda da podnosioc nema već osnovanu trgovačku radnju (ako ima prebivalište u drugoj općini) Općina Orginal ili ovjerena kopija
Potvrda da posjeduje Ugovor o zakupu tezge sa JKP “Bašbunar” Ugovorne strane Orginal ili ovjerena kopija
Pisana izjava da tezga ispunjava opće i posebne uslove utvrđene članom 12. Zakona o unutrašnjoj trgovini Općina ili notar Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje da pravosnažnom odlukom nije izrečena mjera zabrane obavljanja ove djelatnosti Općinski sud Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati takse Banka Orginal
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE Odobrenje za osnivanje trgovačke radnje može se izdati i licu koje ne posjeduje najmanje III stepen stručne spreme, ako podnese dokaz da lice koje će zaposliti ispunjava taj uslov. ** Sve ovjere potpisa i prepisa koje su potrebne za kompletiranje ovog postupka oslobođene su obaveze plaćanja takse za ovjeru.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva