VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za razvoj, privredu i vanprivredu
DJELATNOST(I) Razvoj, privreda i vanprivreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Elma Pružan , Stručni savjetnik za privredu
Telefon: 030 509 051
E-mail: elmap@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je dobivanje vodne dozvole – puštanje u rad vodovoda.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o vodama FBiH, član 115-118. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 70/06); Zakon o vodama SBK, član 42. (“Službene novine SBK/KSB”, broj 11/09); Pravilnik o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnadbjevanje stanovništva, cijeli (“Službene novine Federacije BiH”, broj 88/12); Pravilnik o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata, član 12 i 13. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 31/15).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za vodnu saglasnost 100 KM Gotovinsko plaćanje
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime podnosioca
Adresa stanovanja
Broj telefona
Podaci o objektu ili aktivnosti (vrsta, svrha i sl.)
Namjena
Lokalitet
Podaci o projektnoj dokumentaciji na temelju koje je izdata građevinska dozvola
Podaci o izdatoj vodnoj saglasnosti
Podaci o izdatom odobrenju za građenje
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Za fizička lica – Lična karta MUP Ovjerena kopija
Za pravna lica – Kopija rješenja o upisu u sudski registar i identifikacijski broj Općinski sud Ovjerena kopija
Za druge organizacije – Kopija međunarodnog sporazuma ili ugovora ili potvrda nadležnog organa o obavljanju djelatnosti na teritoriji BiH ili saglasnost nadležnog organa o osnivanju udruženja ili fondacije ili drugi dokaz o aktivnostima na teritoriji BiH Ugovorne strane Ovjerena kopija
Dokaz o uplaćenoj taksi Općina Orginal
Punomoć zastupnika podnosioca zahtjeva (ukoliko ga ima) Općina ili notar Orginal
Kopija Rješenja odobrenja za građenje Općina Ovjerena kopija
Kopija Rješenja o izdavanju vodne saglasnosti Općina Ovjerena kopija
Projekat izvedenog stanja Ovlaštena kuća Ovjerena kopija
Opći akt o održavanju, korištenju i osmatranju vodnog objekta i postupanju u slučaju kvara Ovlaštena kuća Ovjerena kopija
Investicijsko-tehnička dokumentacija izrađena u skladu sa uvjetima iz vodne saglasnosti Ovlaštena kuća Ovjerena kopija
Rješenje o izdatoj vodnoj saglasnosti, okolišnoj dozvoli ili urbanističkoj saglasnosti Općina Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 15 godina
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva