VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za razvoj, privredu i vanprivredu
DJELATNOST(I) Razvoj, privreda i vanprivreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Elma Pružan , Stručni savjetnik za privredu
Telefon: 030 509 051
E-mail: elmap@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je dobivanje saglasnosti za poduzimanje drugih aktivnosti za korištenje vode.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o vodama FBiH, član 107. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 70/06); Zakon o vodama SBK, član 107-111 i 120. (“Službene novine SBK/KSB”, broj 11/09); Pravilnik o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnadbjevanje stanovništva, cijeli (“Službene novine Federacije BiH”, broj 88/12); Pravilnik o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata, član 12 i 13. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 31/15).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za prethodnu vodnu saglasnost 40 KM 338 000 221 000 1221 Vrsta prihoda 722 131 , Budžetska organizacija 11091 19, Primalac Depozitni račun Općine Travnik
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Adresa stanovanja
Broj telefona
Podaci o objektu ili aktivnosti (vrsta, svrha i sl.)
Namjena
Lokalitet
Dodatno obrazloženje
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Za fizička lica – Lična karta MUP Ovjerena kopija
Za pravna lica – Kopija rješenja o upisu u sudski registar i identifikacijski broj Općinski sud Ovjerena kopija
Za druge organizacije – Kopija međunarodnog sporazuma ili ugovora ili potvrda nadležnog organa o obavljanju djelatnosti na teritoriji BiH ili saglasnost nadležnog organa o osnivanju udruženja ili fondacije ili drugi dokaz o aktivnostima na teritoriji BiH Ugovorne strane Ovjerena kopija
Dokaz o uplaćenoj taksi Općina ili banka Orginal
Punomoć zastupnika podnosioca zahtjeva (ukoliko ga ima) Općina ili notar Orginal ili ovjerena kopija
Studija izrađena od strane pravne osobe koja ispunjava propisane uslove Ovlašteni organ (npr. Zavod za vodoprivredu) Ovjerena kopija
Zemljišno-knjižni izvadak Općinski sud Orginal ili ovjerena kopija
Kopija katastarskog plana Općina Orginal ili ovjerena kopija
Situacija terena sa ucrtanom lokacijom u razmjeri 1:25000 Sadržana u studiji Orginal ili ovjerena kopija
Mišljenje o usklađenosti planiranih aktivnosti sa dokumentima prostornog uređenja Općina Orginal ili ovjerena kopija
Dokumentacija o dosad provedenim istraživanjima (o izdašnosti izvorišta, o sadašnjim i budućim potrebnim količinama vode za piće, o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće itd.) Sadržano u studiji Orginal ili ovjerena kopija
Dokumentacija o zaštitinim zonama Ovlaštena institucija Orginal ili ovjerena kopija
Investiciono-tehnička dokumentacija najmanje na nivou idejnog projekta Sadržana u studiji Orginal ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 20 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 1 godina
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva