VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za civilnu zaštitu
DJELATNOST(I) Civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Arnela Šatrović , Stručni savjetnik za obuku i organizaciju struktura civilne zaštite i građana
Telefon: 030 509 061
E-mail: arnela.satrovic@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Procjena štete.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, član 24. stav 1. tačka (4) (“Službene novine FBiH” broj: 39/03, 22/06 i 43/10); Uredba o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća, član 15. stav (6) (“Službene novine Federacije BiH”, broj 75/04, 38/06, 52/09, 56/09 i 36/14).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Adresa
Naziv pravnog lica
Sjedište
Broj registra pravnog lica
Oblik djelatnosti
Mjesto imovine
Telefon
Vrsta prirodne ili druge nesreće
Građevina
Oprema
Zemljište
Dugogodišnji nasadi
Šume
Stoka
Obrtna sredstva
Ostala dobra
Troškovi
Preliminarna šteta u KM
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 3 dana (u vanrednim okolnostima rok može biti duži)
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva