VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za civilnu zaštitu
DJELATNOST(I) Civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Arnela Šatrović , Stručni savjetnik za obuku i organizaciju struktura civilne zaštite i građana
Telefon: 030 509 061
E-mail: arnela.satrovic@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Regulisanje statusnih pitanja.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 169 i 170. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Uputstvo o postupku priznavanja statusa civilne žrtve rata, tačka 3, podtačka b, alineja 1. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 62/06).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Adresa
Broj telefona
Ime i prezime
Ime oca
Mjesto rođenja
Opisati datum, vrijeme i okolnosti ranjavanja ili druge povrede
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Medicinska dokumentacija Zdravstvena ustanova Orginal ili ovjerena kopija
Zapisnik organa ili MZ na okolnostima stradanja Bolnica ili mjesna zajednica Orginal ili ovjerena kopija
Rješenje Centar za socijalni rad Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) odmah
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva