VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za obnovu, izbjeglice, raseljena lica i stambene poslove
DJELATNOST(I) Obnova, izbjeglice, raseljena lica i stambeni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Julijana Sušac-Zirdum , Stručni saradnik za izbjeglice, raseljene osobe i smještaj socijalno ugroženih osoba
Telefon: 030 509 059
E-mail: julijanasz@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Priznavanje prava na nužni smještaj.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o principima lokalne samouprave Federacije BiH, član 8. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 49/06); Statut Općine Travnik, član 91. (“Službene novine Općine Travnik”, broj 11/05); Pravilnik o kriterijima za ostvarivanje prava na subvencioniranje najamnine za stan; Pravilnik za ostvarivanje prava na socijalno stambeno zbrinjavanje. (“Službene novine Općine Travnik”, broj 6/16)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Adresa
Broj lične karte
Broj telefona
Obrazloženje zahtjeva
Potrebna dokumentacija
Pročitati u obrascu zahtjeva
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 6 mjeseci
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva