VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za obnovu, izbjeglice, raseljena lica i stambene poslove
DJELATNOST(I) Obnova, izbjeglice, raseljena lica i stambeni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Julijana Sušac-Zirdum , Stručni saradnik za izbjeglice, raseljene osobe i smještaj socijalno ugroženih osoba
Telefon: 030 509 059
E-mail: julijanasz@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Produženje ugovora o najmu stana.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o principima lokalne samouprave Federacije BiH, član 8. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 49/06); Statut Općine Travnik, član 91. (“Službene novine Općine Travnik”, broj 11/05); Pravilnik o kriterijima za ostvarivanje prava na subvencioniranje najamnine za stan; Pravilnik za ostvarivanje prava na socijalno stambeno zbrinjavanje. (“Službene novine Općine Travnik”, broj 6/16)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Adresa
Broj lične karte
Broj telefona
Obrazloženje zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje Službe za zapošljavanje za punoljetne članove domaćinstva ili GIP obrazac za zaposlene članove domaćinstva Služba za zapošljavanje Kopija
Kućna lista Mjesna zajednica Kopija
Izvod iz Katastra o posjedovanju imovine za sve članove domaćinstva Općina Kopija
Uvjerenje iz gruntovnice o vlasništvu na nekretninama Općinski sud Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 6 mjeseci
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva