VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za obnovu, izbjeglice, raseljena lica i stambene poslove
DJELATNOST(I) Obnova, izbjeglice, raseljena lica i stambeni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Višnja Stanić-Šakota , Stručni savjetnik za stambene poslove
Telefon: 030 509 059
E-mail: visnjass@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Pravo na povrat stana odnosno pravo na odgovarajući zamjenski stan.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o izmjenama i dopunama zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, član 47.c (“Službene novine Federacije BiH”, broj 72/08).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o državljanstvu Matični ured općine Kopija
Uvjerenje o kretanju MUP Kopija
Izvod iz KPU Općinski sud prebivališta Kopija
Izjava da podnosioc nije nositelj stanarskog prava Notar ili općina Ovjerena kopija
Izjava nasljednika da nisu stekli stanarsko pravo na stanu u držvnom vlasništvu SFRJ Notar ili općina Ovjerena kopija
Izjava da nisu kupili stan na kojem postoji stanarsko pravo Notar ili općina Ovjerena kopija
Rješenje o nacionalizaciji Općina Kopija
Dokaz o vlasništvu nacionalizirane imovine Općina Kopija
Izjava da je podnosioc zakonski nasljednik Notar ili općina Kopija
Izvod iz Matične knjige umrlih Općina Kopija
Rješenje o nasljeđivanju Nadležni sud Kopija
Dokaz da nije isplaćena naknada za nacionaliziranu nekretninu Općina Kopija
Uvjerenje da nije vođen sudski postupak radi naknade za nacionaliziranu nekretninu Nadležni sud Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva