VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za obnovu, izbjeglice, raseljena lica i stambene poslove
DJELATNOST(I) Obnova, izbjeglice, raseljena lica i stambeni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Julijana Sušac-Zirdum , Stručni saradnik za izbjeglice, raseljene osobe i smještaj socijalno ugroženih osoba
Telefon: 030 509 059
E-mail: julijanasz@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ostvarivanje prava za subvencioniranje najamnine za stan.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o principima lokalne samouprave Federacije BiH, član 8. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 49/06); Statut Općine Travnik, član 91. (“Službene novine Općine Travnik”, broj 11/05); Pravilnik o kriterijima za ostvarivanje prava na subvencioniranje najamnine za stan; Pravilnik za ostvarivanje prava na socijalno stambeno zbrinjavanje. (“Službene novine Općine Travnik”, broj 6/16)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Adresa
Broj lične karte
Broj telefona
Obrazloženje zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje JU Centra za socijalni rad o priznatom pravu na socijalnu pomoć JU Centar za socijalni rad Kopija
Uvjerenje Službe za zapošljavanje za punoljetne članove domaćinstva Služba za zapošljavanje Kopija
Kućna lista Mjesna zajednica Kopija
Kopija ličnih karata za punoljetne članove domaćinstva MUP Kopija
Rodni listovi za maloljetne članove porodičnog domaćinstva Matični ured općine Kopija
Izvod iz Katastra o posjedovanju imovine za sve članove domaćinstva Općina Kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti
Uvjerenje iz gruntovnice o vlasništvu na nekretninama Općinski sud Kopija
Uvjerenje o kretanju za podnositelja zahtjeva i supružnika MUP Kopija
Dokaz da koriste neuvjetan smještaj Služba za urbanizam ili Služba za obnovu ili Civilna zaštita Kopija
Izjava da nemaju rješeno stambeno pitanje na području BiH te da isto ne mogu riješiti po drugom osnovu Općina ili notar Ovjerena kopija
Izjava da nema zaključen ugovor o doživotnom izdržavanju Općina ili notar Ovjerena kopija
Izjava da podnositelj ili članovi domaćinstva nisu prodali, poklonili, zamjenili ili drugim pravnim poslovima otuđili kuću, stan ili zemljište Općina ili notar Ovjerena kopija .
Izjava podnositelja zahtjeva da on i članovi domaćinstva nisu svojom krivnjom ili voljom nakon 30.04.1991.g. ostali bez stana ili kuće ili zemljišta Općina ili notar Ovjerena kopija
Izjava da podnositelj zahtjeva nema punoljetnu djecu koja su dužna i u mogućnosti da ga izdržavaju Općina ili notar Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 6 mjeseci
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva