VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za obnovu, izbjeglice, raseljena lica i stambene poslove
DJELATNOST(I) Obnova, izbjeglice, raseljena lica i stambeni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Višnja Stanić-Šakota , Stručni savjetnik za stambene poslove
Telefon: 030 509 059
E-mail: visnjass@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ostvarivanje prava na trajno i nesmetano korištenje stana.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o stambenim odnosima SR BiH koji je preuzet kao Zakon FBiH Zakonom o preuzimanju zakona o stambenim odnosima, član 6, 21 i 28. (“Službeni list SR BiH”, broj 14/84, 12/87, 13/89 i 36/89 i “Službene novine Federacije BiH”, broj 11/98); Zakon o prenošenju poslova kantonalnih organa uprave za stambene poslove na općinske službe za upravu, član 1. (“Službene novine SBK/KSB”, broj 8/99).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Ugovor o korištenju stana ranijeg nositelja stanarskog prava JP Stan ili davatelj stana Kopija
Smrtni list za nositelja stanarskog prava Matični ured općine Kopija
Uvjerenje o kretanju za podnositelja zahtjeva Policijska uprava Orginal
Kućna lista Mjesna zajednica Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva