VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za inspekcijski nadzor
DJELATNOST(I) Služba za inspekcijski nadzor
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ivica Sivonjić, Pomoćnik Načelnika
Telefon: 030 511 791
E-mail: ivica.sivonjic@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Kontrola i nadzor poštivanja zakonske regulative.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o inspekcijama Federacije BiH, (“Službene novine FBiH”, broj 73/14), Zakon o prekršajima Federacije BiH, (“Službene novine FBiH”, broj 63/14), Zakon o građenju SBK/KSB, (“Službene novine SBK/KSB”, broj 10/14), Zakon o prostornom uđrenju SBK/KSB, (“Službene novine SBK/KSB”, broj 11/14), Zakon o vodama SBK/KSB, (“Službene novine SBK/KSB”, broj 11/09), Odluka o komunalnom redu Opäine Travnik, (“Službene
novine Općine Travnik”, broj 18/09), Odluka o korišenju uređenih parking prostora, (“Službene novine Općine Travnik”, broj 7/05), Odluka o organizaciji i sigurnosti prometa na području Općine Travnik (“Službene novine Općine Travnik”, broj 6/12).
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
JMBG i broj lične karte
Adresa
Ulica i broj
Broj telefona
Dodatno obrazloženje
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI)
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva