VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Azra Balagić , Šef odsjeka za urbanizam, građenje i imovinsko-pravne poslove
Telefon: 030 509 057
E-mail: azra.balagic@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje izmjene odobrenja za građenje.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o građenju SBK/KSB, član 43. (“Službene novine SBK/KSB”, broj 10/14).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Takse za podnošenje zahtjeva za izdavanje odobrenja za građenje (izmjena) 1. Izgradnja svih objekata izuzev objekata u poljoprivredi i stočarstvu 90 KM, 2. Izgradnja objekata u poljoprivredi i stočarstvu 27 KM 338 000 221 000 1221 Vrsta prihoda 722131 , Primalac Depozitni račun Općine Travnik
Naknada o uređenju građevinskog zemljišta (samo kod izmjena namjene) 0,5% od predračunske vrijednosti objekta (prema Odluci o utvrđivanju visine naknade za uređenje građevinskog zemljišta i izdavanje građevinske dozvole) 338 000 221 000 1221 Vrsta prihoda 722435 , Budžetska organizacija 1104114, Primalac Općina Travnik
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Ime jednog roditelja
Adresa stanovanja
JMBG
Broj lične karte
Broj telefona
Obrazloženje zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Urbanistička saglasnost Odsjek za urbanizam i građenje Općine Orginal ili ovjerena kopija
Posjedovni list ili ZK izvadak Općina ili općinski sud Orginal
Dokaz o plaćanju takse Banka/Šalter Orginal
Projekat izmjene Projektantska kuća Orginal
Sanitarna saglasnost (po potrebi) Sanitarna inspekcija Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva