VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Sanail Čorbeg, Viši stručni saradnik za urbanizam
Telefon: 030 509 054
E-mail: sanail.corbeg@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Utvrđivanje načelne urbanističke saglasnosti.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o prostornom uređenju SBK/KSB, član 64. (“Službene novine SBK/KSB”, broj 11/14); Odluka o prostornom uređenju Općine Travnik 2003-2020.godine (plus odluke o usvojenoj planskoj dokumentaciji – Regulacioni plan, Plan parcelacije itd.), cijela (“Službene novine Općine Travnik”, broj 8/07 i 17/09); Odluka o postavci privremenih poslovnih objekata, cijela (“Službene novine Općine Travnik”, broj 16/06 i 4/09); Odluka o zauzimanju javnih površina za formiranje ljetnih bašti, postavljanje tezgi, frižidera za prodaju sladoleda, “autodroma” za dječije autiće i drugih elemenata gradske opreme, cijela (“Službene novine Općine Travnik”, broj 21/03 i 5/08); Odluka o komunalnom redu, cijela (“Službene novine Općine Travnik”, broj 18/09); Odluka o komunalnom redu na području turističkog naselja Babanovac, cijela (“Službene novine Općine Travnik”, broj 10/10).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Takse za podnošenje zahtjeva za izdavanje urbanističke saglasnosti i pripremu urbanističke dokumentacije za objekte 1. Stambeni objekti-individualni 45KM, 2. Stambeno-poslovni i poslovni objekati – individualni 63KM, 3. Stambeni, stambeno poslovni i poslovne zgrade kolektivne izgradnje 90KM, 4. Poslovne zgrade (zdravstvo, školstvo, sportske dvorane) 90KM, 5. Turistički objekti – Hotel, Motel, Pansion 180KM, 6. Vikend objekti – individualni 90KM, 7. Benzinska pumpa 315KM, 8. Proizvodni objekti, skladišta, hale 45KM, 9. Pomoćni objekti, garaže, ostave, drvarnice 27KM, 10. Poljoprivredni objekti – štala, koliba, izmuzišta 9KM, 11. Intervencije na objektima-individualnim (dogradnja, nadogradnja, rekonstrukcija, adaptacija, izmjena namjene, ugradnja opreme) 36KM, 12. Intervencija na stambenim i stambeno poslovnim objektima, kolektivne izgradnje, poslovni, turistički, proizvodni i drugi poslovni objekti 54KM, 13. Formiranje građevinskih parcela, prošitrenje građevinske parcele 27KM, 14. Izvod iz Plana-urbanističko tehnički uslovi gradnje 10KM, 15. Privremeni objekti kiosci, ljetne bašte, reklamni panoi 27KM, 16. Privremeni objekti gradske opreme – telefonske govornice, parkinzi, frižideri, tezge 18KM, 17. Ostali objekti i intervencije u prostoru ograde, balkoni, zaštitini zidovi, uređenje vodotoka, okućnice, pristupni putevi, staze 27KM, 18. Insfrastrukturne mreže (elektro, vodovod, kanalizacija, tk, toplifikacija, hidrantske, ulične rasvjete i putevi po 1km 135KM, 19. Infrastrukturni objekti:trafo stanice,GSM, antenski stupovi, mostovi, shelter jedinice, podstanice i sl. 450KM, 20. Produženje urbanističke saglasnosti 27KM, 21. Izmjena urbanističke saglasnosti 27KM, 22. Održavanje javnih skupova profitnog karaktera 18KM, 23. Postavljanje privremenog objekta zabavnog parka i autodroma 45KM, 24. Za sve objekte ukupne površine preko 500m2 450 KM. 338 000 221 000 1221 Vrsta prihoda 722131 , Primalac Depozitni račun Općine Travnik
Naknada za davanje stručne ocjene o izdavanju urbanističke saglasnosti na područjima koja nisu pokrivena planskom dokumentacijom 90 KM 338 000 221 000 1221 Vrsta prihoda 722449 , Budžetska organizacija 1104114 , Primalac Općina Travnik
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Adresa stanovanja
Broj lične karte
Broj telefona
Zahtjev se odnosi na: izgradnju, dogradnju, nadziđivanje ili rekonstrukciju (zaokružiti)
Objekat: stambeni, poslovni, stambeno-poslovni, proizvodni (skladišni), ekonomskog (garažnog), vikend objekta, infrastrukturnog objekta, formiranje parcele ili (dopuniti)
Veličina
Spratnost
Naselje
Ulica
Katastarska parcela
Katastarska općina
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kopija katastarskog plana Odsjek za katastar Orginal Pribavlja se po službenoj dužnosti uz naknadu
Priznanica o uplati naknade Općina ili banka Orginal
Obrazloženje zahtjeva sa podacima potrebnim za utvrđivanje urbanističko tehničkih uslova (samo za složenije objekte) Stranka Orginal
Idejno rješenje (samo za složenije objekte) Ovlašteni projektni biro Orginal
Okolišna dozvola (samo za složenije objekte, kada je potrebno) Općina, Kanton ili Federacija Orginal ili ovjerena kopija
Programska skica, s detaljnim pokazateljima (samo za složenije objekte) Ovlašteni projektni biro ili stručna osoba (geometar) Orginal
Prethodna elektro saglasnost JP “Elektroprivreda”, dd Sarajevo – podružnica “Elektrodistribucija” Zenica ili “Elektroprivreda HZHB” Mostar Orginal Pribavlja se po službenoj dužnosti
Komunalna saglasnost JKP “Bašbunar” ili SRC “Vlašić” doo Travnik ili JP “Trebišnica” Novi Travnik Orginal Pribavlja se po službenoj dužnosti
Telekomunikacijska saglasnost (TK) BH Telecom, dd Sarajevo, Direkcija Travnik ili HT doo Mostar Orginal Pribavlja se po službenoj dužnosti
Poljoprivredna saglasnost Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK Orginal Pribavlja se po službenoj dužnosti
Vodoprivredna saglasnost Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK Orginal Pribavlja se po službenoj dužnosti
Sanitarna saglasnost Ministarstvo zdravstva i socijalne politike SBK Orginal Pribavlja se po službenoj dužnosti
Termoenergetska saglasnost “UNISS- ENERGETIKA” doo Sarajevo, podružnica Travnik Orginal Pribavlja se po službenoj dužnosti
Putna saglasnost (magistralni put) JP “Ceste BiH” Orginal
Putna saglasnost (regionalnii put) Direkcija za puteve ravnateljstvo za ceste SBK/KSB Busovača Orginal
Putna saglasnost (lokalni put i ostali) Služba za zajedničke i komunalne poslove Općine Orginal
Stručna ocjena i saglasnost nositelja izrade dokumenta prostornog uređenja (samo za područja koja nisu pokrivena planskom dokumentacijom) Stručna komisija ili institucija – nositelj izrade Orginal
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 1 godina, sa mogućnošću produženja za još 1 god.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva