VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Hajrudin Islambašić , Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 030 509 056
E-mail: hajrudin.islambasic@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha je uspostavljanje služnosti (kanalizaciona mreža, elektro mreža i sl.)
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o eksproprijaciji, članovi 7,8, 14, 21, 23, 29 i 45. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 70/07, 36/10 i 25/12).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Elaborat o izvedbi projekta Ovlaštena kuća Ovjerena kopija
Rješenje o urbanističkoj saglasnosti Općina Ovjerena kopija
Rješenje o građevinskoj dozvoli Općina Ovjerena kopija
Odluka Općinskog vijeća o utvrđivanju opšteg interesa Općinsko vijeće Ovjerena kopija
Dokaz da su obezbjeđena sredstva Banka Orginal
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 45 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA