VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Azra Balagić, Šef odsjeka za urbanizam, građenje i imovinsko-pravne poslove
Telefon: 030 509 057
E-mail: azra.balagic@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje produženja okolinske dozvole.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o zaštiti okoliša, članovi 36 i 38. (“Službene novine SBK/KSB”, broj 4/05).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za produženje roka valjanosti okolinske dozvole 100 KM 338 000 221 000 1221 Vrsta prihoda 722131, Primalac Depozitni račun Općine Travnik
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca ili naziv firme
Adresa
JMBG
ID broj
Broj telefona
Obrazloženje zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvještaj o monitoringu kvaliteta i kvantitata voda ili zraka (po potrebi) Ovlaštene institucije registrovane za mjerenja štetnih emisija Orginal
Izjava operatera da nisu nastupile promjene u odnosu na prvobitno izdatu okolinsku dozvolu Stranka Orginal
Priznanica o uplati Banka Orginal
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 5 godina
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA