VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Sanail Čorbeg, Viši stručni saradnik za urbanizam
Telefon: 030 509 054
E-mail: sanail.corbeg@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izmjena urbanističke saglasnosti i imena investitora.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 262. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o prostornom uređenju SBK/KSB, član 78. (“Službene novine SBK/KSB”, broj 11/14); Zakon o građenju SBK/KSB, član 43. (“Službene novine SBK/KSB”, broj 10/14); Odluka o prostornom uređenju Općine Travnik 2003-2020.godine (plus odluke o usvojenoj planskoj dokumentaciji – Regulacioni plan, Plan parcelacije itd.), cijela (“Službene novine Općine Travnik”, broj 8/07 i 17/09); Odluka o postavci privremenih poslovnih objekata, cijela (“Službene novine Općine Travnik”, broj 16/06 i 4/09); Odluka o zauzimanju javnih površina za formiranje ljetnih bašti, postavljanje tezgi, frižidera za prodaju sladoleda, “autodroma” za dječije autiće i drugih elemenata gradske opreme, cijela (“Službene novine Općine Travnik”, broj 21/03 i 5/08); Odluka o komunalnom redu, cijela (“Službene novine Općine Travnik”, broj 18/09); Odluka o komunalnom redu na području turističkog naselja Babanovac, cijela (“Službene novine Općine Travnik”, broj 10/10). Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o građenju SBK/KSB, član 43. stav (3) (“Službene novine SBK/KSB”, broj 10/14).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za izmjenu urbanističke saglasnosti i izmjenu imena investitora 27KM 338 000 221 000 1221 Vrsta prihoda 722131, Primalac Depozitni račun Općine Travnik
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Ime jednog roditelja
Adresa stanovanja
JMBG
Broj telefona
Razlog izmjene saglasnosti
Zahtjev se odnosi na: izgradnju, dogradnju, nadziđivanje ili rekonstrukciju (zaokružiti)
Objekat: stambeni, poslovni, stambeno-poslovni, proizvodni (skladišni), ekonomskog (garažnog), vikend objekta, infrastrukturnog objekta, formiranje parcele ili (dopuniti)
Veličina
Spratnost
Naselje
Ulica
Katastarska parcela
Katastarska općina
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Pravosnažna urbanistička saglasnost ili odobrenje za građenje Odsjek za katastar Orginal
Idejno rješenje (ukoliko se mjenjaju urbanističko-tehnički uslovi) Projektantska kuća Orginal
Priznanica o uplati Općina ili banka Orginal
Određene saglasnosti po potrebi Ovlaštena institucija Orginal
ZK izvadak ili posjedovni list ili dokaz o promjeni vlasništva Općina ili općinski sud Orginal
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 1 godina
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA