VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Azra Čolić-Kadrić, Stručni savjetnik za prostorno planiranje
Telefon: 030 501 878
E-mail: azra.kadric.colic@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje izvoda iz prostorno planske dokumentacije.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 170. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o prostornom uređenju, član 73. (“Službene novine SBK/KSB”, broj 11/14).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na Izvod iz Plana 10 KM 338 000 221 000 1221 Vrsta prihoda 722131, Primalac Depozitni račun Općine Travnik
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kopija katastarskog plana Odsjek za katastar Orginal ili ovjerena kopija
Priznanica o uplati takse Općina ili banka Orginal
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 2 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Dok važi regulacioni plan.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA