VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Hajrudin Islambašić, Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 030 509 056
E-mail: hajrudin.islambasic@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje uvjerenja o o činjenicama o kojima se vodi/ne vodi službena evidencija npr. brisanje prava korištenja, davanje saglasnosti za obavljanje zdravstvene djelatnosti – ljekarne.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 169 i 170. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o stvarnim pravima, član 346. Stav (1) (“Službene novine Federacije BiH”, broj 60/13).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na Izvod iz Registra koji se vodi u Službama za upravu 5 KM 338 000 221 000 1221 Vrsta prihoda 722131 , Primalac Depozitni račun Općine Travnik
Taksa na Izvod iz Registra koji se ne vodi u nadležnim službama za upravu 4 KM 338 000 221 000 1221 Vrsta prihoda 722 131, Budžetska organizacija 1109119 Primalac : Depozitni račun Općine Travnik
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Adresa
JMBG
Broj lične karte
Predmetno zemljište se nalazi u naselju
Ulica
Katastarska parcela
Katastarska općina
Stari premjer katastarska čestica
Stari premjer katastarska općina
Obrazloženje zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Zemljišno-knjižni izvadak Općinski sud Orginal
Kopija katastarskog plana ili posjedovni list Odsjek za katastar Orginal
Priznanica o uplati takse Banka Orginal
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan
OBAVJEŠTENJE U zavisnosti od toga da li se izdaje uvjerenje o činjenicama koje se vode u službenoj evidenciji ili ne, naplaćuje se taksa ili 4 ili 5 KM.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva