VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Azra Balagić, Šef odsjeka za urbanizam, građenje i imovinsko-pravne poslove
Telefon: 030 509 057
E-mail: azra.balagic@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje odobrenja za uklanjanje građevine.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o građenju SBK/KSB, član 63. (“Službene novine SBK/KSB”, broj 10/14).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za uklanjanje građevina 90 KM 338 000 221 000 1221 Vrsta prihoda 722131 , Primalac Depozitni račun Općine Travnik
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca ili naziv firme
Adresa
ID broj
Broj telefona
Obrazloženje zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Elaborat-projekat o rušenju-uklanjanju objekta Ovlaštena projektantska kuća Orginal
Kopija katastarskog plana Odsjek za katastar Orginal
Posjedovni list Odsjek za katastar Orginal
Saglasnost Ministarstva privrede sa aspekta zaštite na radu Inspektorat rada SBK (Ministarstvo privrede SBK) Orginal Pribavlja se po službenoj dužnosti
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 2 godine
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA