VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Azra Balagić, Šef odsjeka za urbanizam, građenje i imovinsko-pravne poslove
Telefon: 030 509 057
E-mail: azra.balagic@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje okolinske dozvole.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 114 stav (4) i član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o zaštiti okoliša, članovi 36 i 38. (“Službene novine SBK/KSB”, broj 4/05); Pravilnik o pogonima i postrojenjima koji se mogu izgraditi i pustiti u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu, član 2 i 5. (“Službene novine SBK/KSB”, broj 5/06).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za upotrebnu dozvolu Rješenje o izdavanju okolinske dozvole 225 KM, Rješenje o okolinskoj dozvoli sa znatnom izmjenom u radu postojećih pogona i postrojenja 135KM. 338 000 221 000 1221 Vrsta prihoda 722131, Primalac Depozitni račun Općine Travnik
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca ili naziv firme
Adresa
ID broj
Broj telefona
Obrazloženje zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Elaborat o uticaju na okoliš (2x) Ovlašteni firme registrovane za izradu elaborata o zaštiti okoliša Orginal
Kopija katastarskog plana Odsjek za katastar Orginal
Priznanica o uplati Banka Orginal
Plan upravljanja otpadom Ovlaštena firma registrovana za izradu elaborata o zaštiti okoliša Orginal
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 5 godina
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva