VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Azra Balagić, Šef odsjeka za urbanizam, građenje i imovinsko-pravne poslove
Telefon: 030 509 057
E-mail: azra.balagic@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje upotrebne dozvole.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 114 stav (4) i član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o građenju SBK/KSB, član 50. (“Službene novine SBK/KSB”, broj 10/14); Odluka o utvrđivanju cjenovnika tehničkog pregleda građevina, cijela (“Službene novine Općine Travnik”, broj 8/06).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Takse za upotrebnu dozvolu 45 KM 338 000 221 000 1221 Vrsta prihoda 722131 , Primalac Depozitni račun Općine Travnik
Naknada za tehnički pregled građevine Stambeni objekat do 100m2 126,45KM, -do 150m2 210,75KM, -preko 150m2 295,05KM. Poslovni objekat do 30m2 210,75KM, -do 100m2 295,05KM, -do 200m2 491,75KM, -preko 200m2 632,25KM. Stambeno-poslovni objekat do 150m2 295,05KM, -do 200m2 421,50 KM, -preko 200m2 562KM. Vikend objekat do 100m2 295,05 KM, -preko 100m2 421,50KM. Gospodarski objekat do 100m2 210,75KM, -preko 100m2 295,05KM, -do 30m2 126,45KM. Ekonomski objekat do 100m2 210,75 KM, -preko 100m2 295,05 KM. Benzinska pumpa 1405 KM. Hoteli, moteli i sl. 2107,50KM. Pilane 1686KM.Proizvodne hale 1124 KM.TT kablovi, instalacije, dalekovodi i dr. 1124 KM. Javne ustanove 2107,50 KM. GSM Bazne stanice 2107,50KM. 338 000 221 000 1221 Vrsta prihoda 722436, Budžetska organizacija 1104114, Primalac Općina Travnik
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Ime jednog roditelja
Adresa stanovanja
Broj lične karte
Broj telefona
Obrazloženje zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Odobrenje za građenje Odsjek za urbanizam i građenje Općine Orginal ili ovjerena kopija
Kopija katastarskog plana sa ucrtanim položajem građevine Odsjek za katastar Orginal
Pisana izjava izvođača o izvedenim radovima i uslovima održavanje građevine Općina ili notar Orginal
Priznanica o uplati Općina ili banka Orginal
Pisana izjava o nadzoru nad gradnjom Nadzorni organ Orginal
Projektna dokumentacija i atesti Ovlaštena institucija Na uvid
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana.
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva