VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Azra Balagić, Šef odsjeka za urbanizam, građenje i imovinsko-pravne poslove
Telefon: 030 509 057
E-mail: azra.balagic@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje odobrenja za građenje.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o građenju SBK/KSB, članovi 33, 35, 36 i 38. (“Službene novine SBK/KSB”, broj 10/14).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Takse za podnošenje zahtjeva za izdavanje odobrenja za građenje 1. Izgradnja svih objekata izuzev objekata u poljoprivredi i stočarstvu 90 KM, 2. Izgradnja objekata u poljoprivredi i stočarstvu 27KM 338 000 221 000 1221 Vrsta prihoda 722131, Primalac Depozitni račun Općine Travnik
Naknada o uređenju građevinskog zemljišta 1% od predračunske vrijednosti objekta (prema Odluci o utvrđivanju visine naknade za uređenje građevinskog zemljišta i izdavanje građevinske dozvole) 338 000 221 000 1221 Vrsta prihoda 722435, Budžetska organizacija 1104114 , Primalac Općina Travnik
Naknada za izdavanje građevinske dozvole 0,3% od vrijednosti objekta, a 0,5% od vrijednost objekta za rekonstrukciju, sanaciju objekta infrastrukture (mreže) 338 000 221 000 1221 Vrsta prihoda 722449, Budžetska organizacija 1104114 , Primalac Općina Travnik
Naknada po osnovu pogodnosti gradskog i ostalog građevinskog zemljišta I zona – 33KM po m2, II zona – 27.50KM po m2, III zona – 22KM po m2, IV zona – 16.50KM po m2, V zona – 11KM po m2, VI zona – 5.50KM po m2. 338 000 221 000 1221 Vrsta prihoda 721 435, Budžetska organizacija 1104114, Primalac Depozitni račun Općine Travnik
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Ime jednog roditelja
Adresa stanovanja
JMBG
Broj lične karte
Broj telefona
Obrazloženje zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Urbanistička saglasnost Odsjek za urbanizam i građenje Općine Orginal ili ovjerena kopija
Posjedovni list ili ZK izvadak Općina ili općinski sud Orginal
Projektna dokumentacija za izgradnju objekta Ovlaštena projektantska kuća Orginal
Priznanica o uplati Banka Orginal
Saglasnost zaštite na radu Ministarstvo privrede SBK-KSB Orginal
Saglasnost zaštite od požara MUP Orginal
Sanitarna saglasnost na projektnu dokumentaciju Ministarstvo zdravstva i socijalne politike SBK Orginal
Okolinska dozvola Općina, Kanton ili Federacija Orginal
Načelna urbanistička saglasnost (samo kod slučajeva kada je zemljište stečeno natječajem, licitacijom ili neposrednom pogodbom) Općina Orginal
Revizija glavnog projekta Ovlaštena projektantska kuća Orginal
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 10 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE Visina rente po m2 i visina naknade za uređenje građevinskog zemljišta za izgradnju proizvodnih objekata utvrđuje se na način da se iznosi naknada umanjuju za 10%.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 2 godine, sa mogućnošću produženja još 2 godine
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva