VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Vekas Njegović , Šef Odsjeka za katastar
Telefon: 030 511 209
E-mail: vekas.njegovic@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Usklađivanje stanja na terenu sa stanjem u evidencijama.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o premjeru i katastru zemljišta, članovi 54, 55, 56, 59, 61 i 62. (“Službeni list SRBiH”, broj 14/78, 12/87, 12/89, 26/90 i “Službeni list RBiH”, broj 4/93 i 13/94).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknade za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra Za snimanje promjena nastalih izgradnjom ili dogradnjom građevinskih objekata: Za jedan individualni stambeni objekat-135KM, Za svaki sljedeći individualni objekat na istoj parceli-65KM, Za jedan poslovni,privredni objekat i objekte kolektivnog stanovanja-300KM, Za svaki sljedeći poslovno-privredni objekat na istoj parceli-100KM; Za promjenu nastalu izgradnjom ili dogradnjom objekta: Za jedan objekat-50KM, Za svaki sljedeći na istoj parceli-10KM; Za promjene nastale diobom na zgradi, drugom građevinskom objektu:Na dva posebna dijela novog stanja-60KM, Za svaki sljedeći dio novog stanja-20KM 132 010 201 253 6750 Vrsta prihoda 711515 , Primalac SBK
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Odobrenje za građenje za predmetni objekat (građevinska dozvola) Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove Kopija
Zemljišno-knjižni izvadak Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda Kopija
Dokaz o uplati naknade Banka Orginal
Upotrebna dozvola Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 20 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA