VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Vekas Njegović , Šef odsjeka za katastar
Telefon: 030 511 209
E-mail: vekas.njegovic@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Usklađivanje stanja na terenu sa stanjem u evidencijama.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o premjeru i katastru zemljišta, članovi 54, 55, 56, 59, 61 i 62. (“Službeni list SRBiH”, broj 14/78, 12/87, 12/89, 26/90 i “Službeni list RBiH”, broj 4/93 i 13/94).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknade za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra Za prenošenje na teren podataka iz urbanističkih planova:Obilježavanje regulacione linije za individualnu gradnju-100KM po objektu, Obilježavanje regulacionih linija saobraćajnice-3KM po m, Obilježavanje građevinskih parcela i objekata za individualnu gradnju-200KM po parceli, Obilježavanje građevinskih parcela za privredne i kolektivne objekte-350KM po parceli 132 010 201 253 6750 Vrsta prihoda 722515 , Primalac SBK
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Urbanistička saglasnost sa skicom lokacije objekta Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove Kopija
Grafički prikaz lokacije predmetnog objekta u digitalnoj formi Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove Kopija
Dokaz o uplati naknade Općina ili banka Orginal
Odobrenje za građenje za predmetni objekat Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA