VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Vekas Njegović , Šef odsjeka za katastar
Telefon: 030 511 209
E-mail: vekas.njegovic@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Usklađivanje stanja na terenu sa stanjem u evidencijama.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o premjeru i katastru zemljišta, članovi 54, 55, 56, 59, 61 i 62. (“Službeni list SRBiH”, broj 14/78, 12/87, 12/89, 26/90 i “Službeni list RBiH”, broj 4/93 i 13/94).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknade za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra Za cijepanje parcele prema faktičnom stanju, na jednom mjestu – za dvije parcele novog stanja -200KM, za svaku sljedeću parcelu novog stanja-80KM; Za uslovno cijepanje parcele, na jednom mjestu- za dvije parcele novog stanja 200KM, Za svaku sljedeću parcelu novog stanja-100KM; Za promjene na zemljištu nastale cijepanjem parcele-Na dvije parcele novog stanja-40KM, Za svaku sljedeću parcelu novog stanja-20KM. 132 010 201 253 6750 Vrsta prihoda 722515, Primalac SBK
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Urbanistička saglasnost (ukoliko je u pitanju građevinsko zemljište) Odsjek za urbanizam i građenje Općine Kopija
ZK izvadak (u slučaju da stranka želi i izradu A prijavnog lista) Općinski sud Kopija
Dokaz o uplati naknade Općina ili banka Orginal
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Do slijedeće promjene
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA