VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Hajrudin Islambašić , Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 030 509 056
E-mail: hajrudin.islambasic@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakup općinskog gradskog građevinskog zemljišta.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o javnim nabavkama, cijeli (“Službeni glasnik BiH”, broj 49/04); Zakon o građevinskom zemljištu FBiH, član 6. (“Službene novine FBiH”, broj 67/05); Odluka o zauzimanju javnih površina za formiranje ljetnih bašti, tezgi, frižidera za prodaju sladoleda, autodroma i druge elemente gradske opreme, cijela (“Službene novine Općine Travnik”, broj 5/08).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za zakup gradskog građevinskog zemljišta 1. Zona 1 – 3 KM po m2, 2. Zona 2 – 2 KM po m2, 3. Zona 3 – 1 KM po m2. 338 000 221 000 1221 Vrsta prihoda 722 461, Budžetska organizacija 1104114, Primalac Depozitni račun Općine Travnik
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Potvrda o uplaćenom depozitu Banka Orginal
Rješenje o registraciji Općinski sud Kopija
ID broj Porezna ispostava Travnik Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 1 godina, sa pravom produženja ugovora
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA