VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Hajrudin Islambašić , Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 030 509 056
E-mail: hajrudin.islambasic@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakup općinskih prostorija.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o zakupu poslovnih zgrada i prostorija, član 5, 10, 11, 19 i 26. (“Službeni list BiH”, broj 33/77); Zakon o javnim nabavkama, cijeli (“Službeni glasnik BiH”, broj 49/04); Odluka o uslovima i načinu davanju u zakup općinskih poslovnih prostorija, cijela (“Službene novine Općine Travnik”, broj 2/05 i 2/13).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostorija Cijena zakupa poslovnih prostora prema vrsti djelatnosti u zoni “A” po m2 iznosi: 1. ugostiteljska djelatnost 10KM, 2. Trgovinska djelatnost, agencijsko-kancelarijska djelatnost 7,5KM, 3. Djelatnost političkih stranaka i zanatsko-uslužna djelatnost 5KM, 4. Proizvodna djelatnost 5KM. Cijena zakupa poslovnih prostora prema vrsti djelatnosti u zoni “B”, po m2 iznosi: 1.ugostiteljska djelatnost 5KM, 2. Trgovinska djelatnost, agencijsko-kancelarijska djelatnost 3,75KM, 3. Djelatnost političkih stranaka i zanatsko-uslužna djelatnost 2,5KM, 4. Proizvodna djelatnost 2,5KM. 338 000 221 000 1221 Vrsta prihoda 721 122, Budžetska organizacija 1104114, Primalac Depozitni račun Općine Travnik
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Potvrda o uplaćenom depozitu Banka Orginal
Rješenje o registraciji ili Odobrenje za rad (kod poduzetnika) Općinski sud ili općina Kopija
ID broj Porezna ispostava Travnik Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 1 godina, sa pravom produženja ugovora
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA