VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Hajrudin Islambašić , Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 030 509 056
E-mail: hajrudin.islambasic@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dodjela gradskog građevinskog zemljišta.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o građevinskom zemljištu FBiH, član 14, 16, 61, 62, 63 i 68. (“Službene novine FBiH”, broj 67/05); Zakon o stvarnim pravima Federacije BiH, član 22 I 363. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 66/13 i 100/13); Statut Općine Travnik, član 91. (“Službene novine Općine Travnik”, Prečišćeni tekst broj 11/05).Pravilnik o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu FBiH, kantona i općina i gradova, član 2,5,7 i 8. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 17/14); Odluka o građevinskom zemljištu, cijela (“Službene novine Općine Travnik”, broj 2/15); Odluka o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Travnik, cijela (“Službene novine Općine Travnik”, broj 2/15).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Adresa
JMBG
Broj telefona
Obrazloženje zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o urbanističkoj saglasnosti Odsjek za urbanizam i građenje Općine Kopija
Potvrda o uplaćenom depozitu Banka Orginal
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva