VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu i BIZ
DJELATNOST(I) Opća uprava i BIZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Salim Keško , Stručni savjetnik za boračku i invalidsku zaštitu
Telefon: 030 509 065
E-mail: salim.kesko@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ostvarivanje prava na novčanu naknadu
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine Federacije BiH” broj:: 54/19 i 29/22),
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime (ime jednog roditelja) prezime podnosioca zahtjeva
Broj lične karte
Adresa i kontakt telefon
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz matične knjige rođenih podnosioca zahtjeva Matični ured općine Orginal ili ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti
CIPS-ova prijava mjesta prebivališta podnosioca zahtjeva MUP Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje da je podnosilac zahtjeva bio pripadnik OS izdato od nadležne Grupe/Samostalnog izvršioca za pitanja

evidencija iz oblasti vojne obaveze (Uvjerenje VFMB-3a)

Grupa za evidenciju iz oblasti vojne obaveze Orginal ili ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti, ukoliko se nalaze u Centralnom registru FBiH
Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje da se podnosilac zahtjeva nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba najmanje 1 (jednu) posljednju godinu prije podnošenja zahtjeva i da ne prima

novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti (samo za podnosioce mlađe od 65 godina života)

Biro za zapošljavanje Orginal ili ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti, ukoliko se nalaze u Centralnom registru FBiH
Uvjerenje iz porezne uprave da podnosilac zahtjeva ne obavlja samostalnu djelatnost vlastitim radom i da nema drugih prihoda na osnovu izdavanja u zakup poslovnih ili stambenih prostora i sl., ili, ukoliko ima prihoda, da ukupan prihod

ne prelazi iznos od 174,03 KM mjesečno

Porezna uprava Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje nadležne službe PIO/MIO da nije uživalac penzije, ili, ukoliko jeste, da njen iznos ne

prelazi iznos od 174,03 KM (samo za podnosioce starije od 65 godina života)

PIO/MIO Orginal ili ovjerena kopija
Izjava podnosioca da nije uživalac inostrane penzije Općina Travnik Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje nadležne kantonalne/gradske/općinske službe za socijalnu zaštitu i Službe za boračko- invalidsku zaštitu da podnosioc zahtjeva nije korisnik stalnih novčanih primanja, ili, ukoliko jeste da iznos tih primanja ne prelazi

iznos od 174,03 KM mjesečno

Centar za socijalni rad i Služba za opću upravu i BIZ Orginal ili ovjerena kopija
Potvrda banke sa brojem tekućeg računa podnosioca zahtjeva ili kopija tekućeg

računa podnosioca zahtjeva

Banka Orginal ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI)
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva