VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu i BIZ
DJELATNOST(I) Opća uprava i BIZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Sebina Karač , Stručni saradnik za pravne poslove matičnog i mjesnih ureda
Telefon: 030 501 917
E-mail: sebina.karac@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Upis nacionalnosti u MKR.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o matičnim knjigama, članovi 9, 12-20, 38-40. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 37/12 i 80/14), Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, tačka 17. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
JMB
Adresa
Kontakt telefon
Promjena se vrši u knjizi – rođenih, državljana, vjenčanih ili umrlih (zaokružiti)
Ime (postojeći podatak – potrebno upisati)
Prezime (postojeći podatak – potrebno upisati)
JMB (postojeći podatak – potrebno upisati)
Datum rođenja (postojeći podatak – potrebno upisati)
Mjesto rođenja (postojeći podatak – potrebno upisati)
Datum sklapanja braka (postojeći podatak – potrebno upisati)
Državljanstvo (postojeći podatak – potrebno upisati)
Prezime bračnog partnera (postojeći podatak – potrebno upisati)
Ime bračnog partnera (postojeći podatak – potrebno upisati)
Prezime oca (postojeći podatak – potrebno upisati)
Ime oca (postojeći podatak – potrebno upisati)
Prezime majke (postojeći podatak – potrebno upisati)
Ime majke (postojeći podatak – potrebno upisati)
Dan,mjesec i godina rođenja (postojeći podatak – potrebno izmjeniti)
Dan,mjesec i godina smrti (postojeći podatak – potrebno upisati)
Mjesto smrti (postojeći podatak – potrebno upisati)
Mjesto sahrane (postojeći podatak – potrebno upisati)
JMB (postojeći podatak – potrebno upisati)
Nacionalnost (postojeći podatak – potrebno upisati)
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Prijava rođenja djeteta Zdravstvena ustanova Orginal
Cips prijava o prebivalištu roditelja MUP Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje iz Matične knjige vjenčanih Matični ured općine Kopija
Uvjerenje o državljanstvu roditelja Matični ured općine Kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti, ukoliko se nalaze u Centralnom registru FBiH
Zapisnik o priznanju očinstva (ukoliko roditelji nisu u bračnoj zajdenici) Notar, matičar, centar za socijalni rad ili sud Orginal ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE Taksa od 20 KM naplaćuje se u postupku donošenja rješenja za promjenu podataka u matičnoj knjizi.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva