VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu i BIZ
DJELATNOST(I) Opća uprava i BIZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Sebina Karač , Stručni saradnik za pravne poslove matičnog i mjesnih ureda
Telefon: 030 501 917
E-mail: sebina.karac@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha je priznavanje očinstva za dijete.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o matičnim knjigama, članovi 9, 12-20, 38-40. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 37/12 i 80/14), Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, tačka 17. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za promjenu podataka u matičnim knjigama 20 KM Gotovinsko plaćanje
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
JMB
Adresa
Kontakt telefon
Promjena se vrši u knjizi – rođenih, državljana, vjenčanih ili umrlih (zaokružiti)
Ime (postojeći podatak – potrebno upisati)
Prezime (postojeći podatak – potrebno upisati)
JMB (postojeći podatak – potrebno upisati)
Datum rođenja (postojeći podatak – potrebno upisati)
Mjesto rođenja (postojeći podatak – potrebno upisati)
Datum sklapanja braka (postojeći podatak – potrebno upisati)
Državljanstvo (postojeći podatak – potrebno upisati)
Prezime bračnog partnera (postojeći podatak – potrebno upisati)
Ime bračnog partnera (postojeći podatak – potrebno upisati)
Prezime oca (postojeći podatak – potrebno upisati)
Ime oca (postojeći podatak – potrebno upisati)
Prezime majke (postojeći podatak – potrebno upisati)
Ime majke (postojeći podatak – potrebno upisati)
Dan,mjesec i godina rođenja (postojeći podatak – potrebno izmjeniti)
Dan,mjesec i godina smrti (postojeći podatak – potrebno upisati)
Mjesto smrti (postojeći podatak – potrebno upisati)
Mjesto sahrane (postojeći podatak – potrebno upisati)
JMB (postojeći podatak – potrebno upisati)
Nacionalnost (postojeći podatak – potrebno upisati)
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Prijava rođenja djeteta Zdravstvena ustanova Orginal
Cips prijava o prebivalištu roditelja MUP Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje iz Matične knjige rođenih za roditelje Matični ured općine Kopija
Uvjerenje o državljanstvu roditelja Matični ured općine Kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti, ukoliko se nalaze u Centralnom registru FBiH
Zapisnik o priznanju očinstva (ukoliko roditelji nisu u bračnoj zajdenici) Notar, matičar, centar za socijalni rad ili sud Orginal ili ovjerena kopija
Lična karta MUP Na uvid
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) odmah
OBAVJEŠTENJE Taksa od 20 KM naplaćuje se u postupku donošenja rješenja za promjenu podataka u matičnoj knjizi.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva