VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu i BIZ
DJELATNOST(I) Opća uprava i BIZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Dragica Gudelj , Namještenik
Telefon: 030 509 064
E-mail: dragica.gudelj@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Potvrda autentičnosti potpisa.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 169. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Uredba o kancelarijskom poslovanju u organima uprave i službama za upravu Federacije BiH, sve odredbe (“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/98); Zakon o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa, član 2. (“Službeni list SRBiH”,br.37/71, 33/75 i 39/75); Uputstvo o načinu kancelarijskog poslovanja u organima uprave i službama za upravu Federacije BiH, Sve odredbe, (“Službene novine Federacije BiH”, broj 30/98).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na ovjeru Ovjera svakog potpisa na drugim dokumentima za upotrebu u BiH 10KM Gotovinsko plaćanje
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Ime jednog roditelja
Adresa
Telefon
JMBG
Broj lične karte
Imena i prezimena srodnika
Dan, mjesec i godina rođenja srodnika
Srodstvo
Zanimanje
Svrha
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta MUP Na uvid
Dokaz o uplati takse Općina Orginal
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Odmah
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA