VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu i BIZ
DJELATNOST(I) Opća uprava i BIZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Suada Karajko , Stručni savjetnik za informisanje, odnose sa javnošću i menadžer centra za pružanje usluga građanima
Telefon: 030 511 790
E-mail: suada.karajko@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Omogućiti trećim licima zaštitu njihovih prava i nesmetan pristup informacijama.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o slobodi pristupa informacijama Federacije BiH, član 11 i 14. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 32/01 i 48/11), Uputstvo za provođenje zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH, tačka 2 i 3. (“Službene novine Federacije BiH”, broj : 57/01, 48/11), Procedure za pristup informacijama, član 1 i 4., Broj 01-05-1-1564/06 od dana 01.08.2006.godine.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za troškove umnožavanja 0,50 KM za svaku stranicu standardne veličine koja prelazi 10 (deset) prvih besplatnih stranica i 5 KM po disketi za elektronsku dokumentaciju Gotovinsko plaćanje
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Adresa stanovanja
Broj telefona
Obrazloženje zahtjeva
Način na koji se želi ostvariti pristup: neposredan uvid, umnožavanje informacija ili slanje informacija na kućnu adresu
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati troškova za svaku fotokopiranu stranicu standardne veličine koja prelazi 10 prvih besplatnih stranica Općina Orginal
Lična karta ili lični dokument sa fotografijom (ako je u pitanju osobni podatak, odnosno posebna kategorija podataka) MUP Na uvid
Punomoć ukoliko se zahtjev podnosi putem ovlaštenog punomoćnika (ukoliko je u pitanju osobni podatak)- u ovom slučaju podnosi se kopija ličnog dokumenta podnosioca, tj lica u čije ime se podnosi Notar Orginal
Lična karta podnosioca (u slučaju kad se zahtjev podnosi putem punomoćnika a odnosi se na osobni podatak) MUP Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 10 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva