VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu i BIZ
DJELATNOST(I) Opća uprava i BIZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Salim Keško , Stručni savjetnik za boračku i invalidsku zaštitu
Telefon: 030 509 065
E-mail: salim.kesko@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu boraca i članova njihovih porodica.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o dodatnim pravima boraca SBK, član 11-15. (“Službene novine SBK/KSB”, broj 9/14, 12/14 i 4/16); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Ime oca
Adresa
Broj telefona
Članovi uže porodice su (bračni drug, sin ili kći)
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kopija lične karte za podnosioca zahtjeva MUP Ovjerena kopija
Obrazac ZO3 Knjižara Orginal ili ovjerena kopija
Vjenčani ili rodni list za podnosioca zahtjeva Matični ured općine Orginal ili ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti, ukoliko se nalaze u Centralnom registru FBiH
Rodni listovi za djecu mlađu od 15 godina Matični ured općine Orginal ili ovjerena kopija
Potvrda o redovnom školovanju za djecu stariju od 15 godina života Obrazovna ustanova Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o pripadnosti oružanim snagama za demobilisanog borca Grupa za vojne evidencije pri Federalnom ministarstvu za boračka pitanja Ovjerena kopija
Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje za podnosioca zahtjeva i suprugu Služba za zapošljavanje Orginal ili ovjerena kopija
Rješenje BIROa da nema pravo na zdravstvenu zaštitu Biro Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije aktivnih osiguranika PIO-MIO Orginal ili ovjerena kopija Ukoliko se podnosioc zahtjeva ili njegov bračni drug ne nalazi na evidenciji Biroa
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva