VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu i BIZ
DJELATNOST(I) Opća uprava i BIZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Salim Keško , Stručni savjetnik za boračku i invalidsku zaštitu
Telefon: 030 509 065
E-mail: salim.kesko@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ostvarivanje prava na ličnu invalidninu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica, član 3. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 3/04 54/05 70/07 i 9/10); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Adresa
Broj telefona
Pripadnik OS BiH od-do
Ranjen, povrijeđen, obolio dana
Ranjen ili povrijeđen od
U predjelu (dio tijela)
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o pripadnosti OS BiH i okolnostima stradanja Grupa za vojne evidencije pri Federalnom ministarstvu za boračka pitanja Orginal Pribavlja se po službenoj dužnosti
Izvorna medicinska dokumentacija Zdravstvena ustanova Orginal ili ovjerena kopija
Rodni list Matični ured općine Orginal ili ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti, ukoliko se nalaze u Centralnom registru FBiH
Uvjerenje o državljanstvu Matični ured općine Orginal ili ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti, ukoliko se nalaze u Centralnom registru FBiH
Kopija lične karte MUP Orginal ili ovjerena kopija
CIPS-ova prijava mjesta boravka MUP Ovjerena kopija
Izjava o nekažnjavanju Općina Orginal ili ovjerena kopija
Certifikat Crvenog križa za zarobljene Crveni križ Orginal ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 45 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva