VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu i BIZ
DJELATNOST(I) Opća uprava i BIZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Salim Keško , Stručni savjetnik za boračku i invalidsku zaštitu
Telefon: 030 509 065
E-mail: salim.kesko@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ostvarivanje prava na porodičnu invalidninu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica, član 20. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 3/04 54/05 70/07 i 9/10); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Instrukcija za primjenu propisa iz oblasti boračko invalidske zaštite, cijela, Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rada, broj 05-41-3996/07 od 27.12.2007.godine.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Ime oca
Adresa
JMB
Broj telefona
Ime muža
Mjesto iz kojeg je
Pripadnik OS BiH od-do
Poginuo dana
Podnosioc živi sa
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o pripadnosti OS BiH i okolnostima stradanja Grupa za vojne evidencije pri Federalnom ministarstvu za boračka pitanja Orginal Pribavlja se po službenoj dužnosti
Smrtni list poginulog Matični ured općine Orginal ili ovjerena kopija
Rodni ili vjenčani list Matični ured općine Orginal ili ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti, ukoliko se nalaze u Centralnom registru FBiH
Izjava o životu u bračnoj ili vanbračnoj zajednici Općina Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvu Matični ured općine Orginal ili ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti, ukoliko se nalaze u Centralnom registru FBiH
Kopija lične karte MUP Ovjerena kopija
CIPS-ova prijava mjesta boravka MUP Orginal ili ovjerena kopija
Izjava o nekažnjavanju Općina Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva