VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu i BIZ
DJELATNOST(I) Opća uprava i BIZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Salim Keško , Stručni savjetnik za boračku i invalidsku zaštitu
Telefon: 030 509 065
E-mail: salim.kesko@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ostvarivanje prava na porodičnu invalidninu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica, član 21. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 3/04 54/05 70/07 i 9/10); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Instrukcija za primjenu propisa iz oblasti boračko invalidske zaštite, cijela, Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, broj 05-41-3996/07 od 27.12.2007.godine.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Adresa
Broj telefona
Ime oca-muža
Mjesto
Bio je pripadnik OS BiH od-do
Koliko dana je bio pripadnik
Koliko godina je bio pripadnik
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o pripadnosti OS BiH i okolnostima stradanja Grupa za vojne evidencije pri Federalnom ministarstvu za boračka pitanja Orginal Pribavlja se po službenoj dužnosti
Smrtni list poginulog Matični ured općine Orginal ili ovjerena kopija
Vjenčani list Matični ured općine Orginal ili ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti, ukoliko se nalaze u Centralnom registru FBiH
Rodni list za suprugu i djecu Matični ured općine Orginal ili ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti, ukoliko se nalaze u Centralnom registru FBiH
Uvjerenje o državljanstvu Matični ured općine Orginal ili ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti, ukoliko se nalaze u Centralnom registru FBiH
Kopija lične karte MUP Ovjerena kopija
CIPS-ova prijava mjesta boravka MUP Orginal ili ovjerena kopija
Izjava o nekažnjavanju Općina Ovjerena kopija
Potvrda PIO/MIO o primanjima Fond PIO/MIO Ovjerena kopija
Uvjerenje da ne obavlja samostalnu djelatnost Služba za razvoj, privredu i vanprivredu Kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti
Izjava o bračnoj-vanbračnoj zajednici poslije smrti muža Matični ured općine Ovjerena kopija
Potvrda o redovnom školovanju za djecu stariju od 15 godina Obrazovna ustanova Orginal ili ovjerena kopija
Rješenje za djecu nesposobnu za privređivanje Ljekarska komisija Instituta za medicinsko vještačenje Orginal ili ovjerena kopija
Rješenje nadležnog organa o starateljstvu nad djetetom Centar za socijalni rad Orginal ili ovjerena kopija
Nalaz i mišljenje ljekarske komisije o postojanju uzročno-posljedične veze između ranjavanja odn. oboljenja i smrti RVI Ljekarska komisija Instituta za medicinsko vještačenje Orginal ili ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti
Nalaz i mišljenje ljekarske komisije o postojanju uzročno-posljedične veze između ranjavanja odn. Oboljenja i smrti pripadnika OS BiH Ljekarska komisija Instituta za medicinsko vještačenje Orginal ili ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti
Dokaz o zajedničkom življenju sa poginulim-umrlim 5 godina prije njegove smrti Općina ili notar Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva