VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu i BIZ
DJELATNOST(I) Opća uprava i BIZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Dragica Gudelj , Namještenik
Telefon: 030 509 064
E-mail: dragica.gudelj@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ovjera potpisa na ugovoru o kupoprodaji ili poklonu motornog vozila ili vatrenog oružja.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 169. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Uredba o kancelarijskom poslovanju u organima uprave i službama za upravu Federacije BiH, sve odredbe (“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/98); Zakon o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa , član 2. (“Službeni list SRBiH”, br.37/71, 33/75 i 39/75); Uputstvo o načinu kancelarijskog poslovanja u organima uprave i službama za upravu Federacije BIH, sve odredbe (“Službene novine Federacije BiH”, broj 30/98).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na ovjeru I. Ovjera potpisana ugovorima o kupoprodaji vozila – 1. od 0-500KM 30KM, 2. od 500-1000KM 40KM, 3. od 1000-2000KM 50KM, 4. od 2000-3000KM 70KM, 5. od 3000-5000KM 80KM, 6. preko 5000KM 100KM, 7. Ovjera potpisa na darovnom ugovoru za vozila 50KM (ukoliko se automobil poklanja užem članu domaćinstva). II. Ovjera potpisa na ugovorima o kupoprodaji oružja – 1. od 0-300KM 40KM, 2. od 300-500KM 50KM, 3. preko 500KM 70KM, 4. Ovjera potpisa na darovnom ugovoru za oružje 70KM. Gotovinsko plaćanje
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime prodavca-darovca
Ime i prezime kupca – daroprimca
Broj lične karte prodavca – darovca
Broj lične karte kupca – daroprimca
Predmet ugovora je
Marka
Fabrički broj
Kalibar
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta MUP Na uvid
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Odmah
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA