VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu i BIZ
DJELATNOST(I) Opća uprava i BIZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Sebina Karač , Stručni saradnik za pravne poslove matičnog i mjesnih ureda
Telefon: 030 501 917
E-mail: sebina.karac@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Upis državljanstva.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o matičnim knjigama, član 54. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 37/12 i 80/14); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o državljanstvu, član 30. (“Službeni glasnik BiH”, broj 30/96 4/97, 13/99, 41/02, 6/03,14/03,76/09,87/13); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, tačka 125-138. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 51/13, 55/13 i 82/13); Uputstvo o naknadnom upisu u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu knjigu državljana lica koja su državljanstvo BiH stekla po propisima RBiH, cijeli (“Službeni glasnik BiH”, broj 30/16).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za promjenu podataka u matičnim knjigama 20 KM Gotovinsko plaćanje
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Adresa prebivališta
Ime i prezime podnosioca
Ranije državljanstvo
Datum, godina i mjesto rođenja
JMB
Ime i prezime oca
Državljanstvo oca
Datum, godina i mjesto rođenja oca
JMB oca
Ime i prezime majke
Državljanstvo majke
Datum, godina i mjesto rođenja majke
JMB majke
Pravni osnov po kom se traži naknadni upis u MKR (zaokružiti) 1. po porijeklu, 2. rođenjem na teritoriji BiH, 3. naturalizacijom, 4. po sili zakona
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rodni list međunarodni sa prevodom i apostille pećatom Matični ured u zemlji rođenja Orginal
Vjenčani list Matični ured općine Orginal ili ovjerena kopija
Prebivalište roditelja MUP Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvu za roditelje Matični ured općine Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o kretanju za roditelje MUP Orginal ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 20 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva