VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu i BIZ
DJELATNOST(I) Opća uprava i BIZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Sebina Karač , Stručni saradnik za pravne poslove matičnog i mjesnih ureda
Telefon: 030 501 917
E-mail: sebina.karac@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Upis u izmjene podatka u matičnoj knjizi.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o matičnim knjigama, član 54. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 37/12 i 80/14); Zakon o državljanstvu, član 30. (“Službeni glasnik BiH”, broj 30/96 4/97, 13/99, 41/02, 6/03,14/03,76/09,87/13); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, tačka 125-126. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 51/13, 55/13 i 82/13); Uputstvo o naknadnom upisu u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu knjigu državljana lica koja su državljanstvo BiH stekla po propisima RBiH, cijeli (“Službeni glasnik BiH”, broj 30/16).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za promjenu podataka u matičnim knjigama 20 KM Gotovinsko plaćanje
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Ulica i broj stana
Broj telefona
Država boravka
Promjena se vrši u knjizi – rođenih, državljana, vjenčanih ili umrlih (zaokružiti)
Ime (postojeći podatak – potrebno upisati)
Prezime (postojeći podatak – potrebno upisati)
JMB (postojeći podatak – potrebno upisati)
Datum rođenja (postojeći podatak – potrebno upisati)
Mjesto rođenja (postojeći podatak – potrebno upisati)
Datum sklapanja braka (postojeći podatak – potrebno upisati)
Državljanstvo (postojeći podatak – potrebno upisati)
Prezime bračnog partnera (postojeći podatak – potrebno upisati)
Ime bračnog partnera (postojeći podatak – potrebno upisati)
Prezime oca (postojeći podatak – potrebno upisati)
Ime oca (postojeći podatak – potrebno upisati)
Prezime majke (postojeći podatak – potrebno upisati)
Ime majke (postojeći podatak – potrebno upisati)
Dan,mjesec i godina rođenja (postojeći podatak – potrebno izmjeniti)
Dan,mjesec i godina smrti (postojeći podatak – potrebno upisati)
Mjesto smrti (postojeći podatak – potrebno upisati)
Mjesto sahrane (postojeći podatak – potrebno upisati)
JMB (postojeći podatak – potrebno upisati)
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz Matične knjige (zavisno šta se mjenja – rođenih, umrlih ili vjenčanih) Matični ured općine Orginal
Uvjerenje o državljanstvu Matični ured općine Orginal ili ovjerena kopija
Punomoć (ukoliko se radi o zastupanju) Ovjerava se u općini ili kod notara Orginal
Ostala dokumentacija kojom se dokazuje promjena Podnosilac Orginal ili ovjerena kopija
Izjava svjedoka (kod promjene u Matičnoj knjizi rođenih) Ovjerava se u općini ili kod notara Orginal
Potvrda o smrti (kod promjene u Matičnoj knjizi umrlih) Zdravstvena ustanova Orginal ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva