VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu i BIZ
DJELATNOST(I) Opća uprava i BIZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Sebina Karač , Stručni saradnik za pravne poslove matičnog i mjesnih ureda
Telefon: 030 501 917
E-mail: sebina.karac@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Upis činjenice sklapanja braka na osnovu inostrane isprave.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o matičnim knjigama, članovi 54 i 55. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 37/12 i 80/14); Zakon o državljanstvu, član 30. (“Službeni glasnik BiH”, broj 30/96 497, 13/99, 41/02, 6/03,14/03,76/09,87/13); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, tačka 125-126. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15); Uputstvo o naknadnom upisu u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu knjigu državljana lica koja su državljanstvo BiH stekla po propisima RBiH, cijeli (“Službeni glasnik BiH”, broj 30/16).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za promjenu podataka u matičnim knjigama 20 KM Gotovinsko plaćanje
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Ulica i broj
Broj telefona
E-mail
Država boravka
DKP BiH mjesto
Dan,mjesec i godina sklapanja braka
Mjesto i država sklapanja braka
Izjava bračnih partnera o prezimenu nakon sklapanja braka
Ime i prezime bračnih partnera
Dan,mjesec i godina rođenja bračnih partnera
Mjesto i općina rođenja bračnih partnera
Država rođenja bračnih partnera
JMB bračnih partnera
Državljanstvo bračnih partnera
Posljednje prebivalište bračnih partnera u BIH-FBIH
Ime i prezime roditelja bračnih partnera
Djevojačko prezime majke bračnih partnera
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Internacionalni izvod iz Matične knjige rođenih ili originalni izvod iz MKR sa apostille pečatom (osim Srbije i Hrvatske koje ne moraju imati apostille) Strana država Orginal
Dokaz o prebivalištu partnera MUP Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvu Matični ured određene općine Orginal ili ovjerena kopija
Izvod iz Matične knjige rođenih (za oba bračna partnera) Matični ured određene općine Orginal ili ovjerena kopija
Pasoš ili drugi identifikacijski dokument MUP Na uvid
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva