VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu i BIZ
DJELATNOST(I) Opća uprava i BIZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Sebina Karač , Stručni saradnik za pravne poslove matičnog i mjesnih ureda
Telefon: 030 501 917
E-mail: sebina.karac@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Upis u knjigu rođenih i sticanje državljanstva BiH donošenjem rješenja.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o matičnim knjigama, član 54. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 37/12 i 80/14); Zakon o državljanstvu, član 30. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 4/97, 13/97, 41/02, 6/03, 14/03, 32/05, 43/09 i 76/09); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, tačka 93-99. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15); Uputstvo o naknadnom upisu u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu knjigu državljana lica koja su državljanstvo BiH stekla po propisima RBiH, cijeli (“Službeni glasnik BiH”, broj 30/16).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za promjenu podataka u matičnim knjigama 20 KM Gotovinsko plaćanje
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Ulica i broj stana
Broj telefona
Država boravka
Naziv općine-grada rođenja
Ime i prezime djeteta
Spol
Dan, mjesec o godina rođenja
Mjesto i općina rođenja
Država rođenja
JMB
Državljanstvo
Nacionalnost
Prezime oca i majke
Ime oca i majke
Djevojačko prezime majke
Dan, mjesec i godina rođenja oca i majke
Mjesto i općina rođenja oca i majke
Država rođenja oca i majke
JMB za oca i majku
Zadnje prebivalište roditelja u BiH
Općina prebivališta za oca i majku
Državljanstvo majke – mjesto upisa
Državljanstvo oca – mjesto upisa
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Prijava o rođenju djeteta Zdravstvena ustanova Orginal
Izvod iz MKR-a roditelja Matični ured određene općine Orginal ili ovjerena kopija
Izvod iz MKV-a roditelja Matični ured određene općine Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvu Matični ured određene općine Orginal ili ovjerena kopija
Izjava o nacionalnosti Matični ured određene općine Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz o prebivalištu roditelja MUP Orginal ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 20 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva