VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu i BIZ
DJELATNOST(I) Opća uprava i BIZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Sebina Karač , Stručni saradnik za pravne poslove matičnog i mjesnih ureda
Telefon: 030 501 917
E-mail: sebina.karac@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Konstatovanje tačnih podataka.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o matičnim knjigama, član 47. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 37/12 i 80/14); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, tačka 49-57. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 51/13, 55/13 i 82/13).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za promjenu podataka u matičnim knjigama 20 KM Gotovinsko plaćanje
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
JMB
Adresa
Kontakt telefon
Promjena se vrši u knjizi – rođenih, državljana, vjenčanih ili umrlih (zaokružiti)
Ime (postojeći podatak – potrebno upisati)
Prezime (postojeći podatak – potrebno upisati)
JMB (postojeći podatak – potrebno upisati)
Datum rođenja (postojeći podatak – potrebno upisati)
Mjesto rođenja (postojeći podatak – potrebno upisati)
Datum sklapanja braka (postojeći podatak – potrebno upisati)
Državljanstvo (postojeći podatak – potrebno upisati)
Prezime bračnog partnera (postojeći podatak – potrebno upisati)
Ime bračnog partnera (postojeći podatak – potrebno upisati)
Prezime oca (postojeći podatak – potrebno upisati)
Ime oca (postojeći podatak – potrebno upisati)
Prezime majke (postojeći podatak – potrebno upisati)
Ime majke (postojeći podatak – potrebno upisati)
Dan,mjesec i godina rođenja (postojeći podatak – potrebno izmjeniti)
Dan,mjesec i godina smrti (postojeći podatak – potrebno upisati)
Mjesto smrti (postojeći podatak – potrebno upisati)
Mjesto sahrane (postojeći podatak – potrebno upisati)
JMB (postojeći podatak – potrebno upisati)
Nacionalnost (postojeći podatak – potrebno upisati)
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz Matične knjige (zavisno šta se mjenja – rođenih, umrlih ili vjenčanih) Matični ured općine Orginal
Uvjerenje o državljanstvu Matični ured općine Orginal ili ovjerena kopija
Punomoć (ukoliko se radi o zastupanju) Ovjerava se u općini ili kod notara Orginal
Ostala dokumentacija kojom se dokazuje promjena Podnosilac Orginal ili ovjerena kopija
Izjava svjedoka (kod promjene u Matičnoj knjizi rođenih) Ovjerava se u općini ili kod notara Orginal
Potvrda o smrti (kod promjene u Matičnoj knjizi umrlih) Zdravstvena ustanova Orginal ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE Ukoliko se radi o ispravci greške u Matičnim knjigama, taksa se ne naplaćuje.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva