VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu i BIZ
DJELATNOST(I) Opća uprava i BIZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Sebina Karač , Stručni saradnik za pravne poslove matičnog i mjesnih ureda
Telefon: 030 501 917
E-mail: sebina.karac@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Konstatovanje postojanja i sklapanje bračne zajednice dva lica i sklapanje braka pod kraćim zakonskim rokom.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Porodični zakon FBiH, član 17-20. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 35/05); Zakon o matičnim knjigama, članovi 23 i 24. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 37/12 i 80/14); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, tačke 100-109. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za vjenčanje 1. Taksa za vjenčanje MU Travnik i u MU Nova Bila radnim danima 70 KM, 2. Taksa za vjenčanje MU Travnik i u MU Nova Bila neradnim danima 100KM, 3. Taksa u ostalim MU u radne dane 40KM, 4. Taksa u ostalim MU u neradne dane 70KM, 5. Taksa za vjenčanja u skladu sa čl.22 tačka 3. Porodičnog zakona u FBiH (izvan općinske prostorije) 150KM. NAPOMENA – Takse na vjenčanja oslobođena su lica koja sklapaju brak na Dan Općine Travnik i svake prve srijede u mjesecu u toku radnog vremena. Gotovinsko plaćanje
Taksa za sklapanje braka prije isteka zakonskog roka 50 KM Gotovinsko plaćanje
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime za oba podnosioca
Prebivalište za oba podnosioca
Kontakt telefon za oba podnosioca
JMBG za oba podnosioca
Mjesto rođenja za oba podnosioca
Namjera sklapanja braka na dan
Ako postoje, upisati razloge za skraćeni rok
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz Matične knjige rođenih Matični ured općine Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvu Matični ured općine Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o slobodnom bračnom stanju Matični ured općine Orginal ili ovjerena kopija
Prijava prebivališta za mladence MUP Orginal ili ovjerena kopija
Rješenje suda o dozvoli sklapanja braka u određenim slučajevima (malodobnost, nesposobnost za razumjevanje braka, rodbinske i tazbinske veze i sl.) Nadležni sud Orginal
Prijava boravka za strane državljane Policijska uprava Orginal ili ovjerena kopija Sklapanje braka za strana lica
Razlozi zbog kojih se traži kraći rok (nalazi ljekara i sl.) Ovlaštena institucija Orginal ili ovjerena kopija Ukoliko se zahtjeva odobrenje za kraći rok sklapanja braka
Lične karte (ženika i nevjeste i svjedoka) MUP Na uvid
Internacionalni izvod iz Matične knjige rođenih ili orginalni izvod iz MKR sa apostille pečatom Matični ured strane zemlje Orginal ili ovjerena kopija Sklapanje braka za strana lica
Uvjerenje da nema zakonskih smetnji za sklapanje braka Strana zemlja Orginal ili ovjerena kopija Sklapanje braka za strana lica
Pasoš sa prevodom MUP Ovjerena kopija Sklapanje braka za strana lica
Dokaz o uplaćenoj taksi Općina Orginal
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE Matičar u dogovoru sa budućim bračnim parternima određuje rok za sklapanje braka, koji ne može biti kraći od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. Iznimno, može se odrediti kraći rok od navedenog uz plaćanje gore navedene takse za sklapanje braka prije isteka zakonskog roka.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva