VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu i BIZ
DJELATNOST(I) Opća uprava i BIZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Sebina Karač , Stručni saradnik za pravne poslove matičnog i mjesnih ureda
Telefon: 030 501 917
E-mail: sebina.karac@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Upis smrti u Matičnu knjigu umrlih.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o matičnim knjigama, član 54-55. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 37/12 i 80/14); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, tačka 125-138. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
JMB
Adresa
Kontakt telefon
Prezime umrlog lica
Ime umrlog lica
Mjesto smrti
Mjesto sahrane
Dan, mjesec i godina i sat smrti
Prezime prije sklapanja braka
Dan, mjesec i godina rođenja umrlog lica
JMB
Mjesto rođenja
Država rođenja
Državljanstvo
Prebivalište
Bračno stanje
Prezime i ime bračnog partnera
Prezime prije sklapanja braka
Prezime i ime roditelja umrlog lica
Ime i naziv prijavitelja smrti
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Potvrda o smrti Zdravstvena ustanova Orginal Ako je osoba umrla u bolnici dostavlja se po službenoj dužnosti
Rodni list Općina Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje iz Matične knjige vjenčanih Matični ured općine Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvu Matični ured općine Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o prebivalištu CIPS MUP Orginal ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva