VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu i BIZ
DJELATNOST(I) Opća uprava i BIZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Sebina Karač , Stručni saradnik za pravne poslove matičnog i mjesnih ureda
Telefon: 030 501 917
E-mail: sebina.karac@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Utvrđivanje rođenja djeteta, tek upisom stiče pravnu sposobnost.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o matičnim knjigama, članovi 9, 12-20, 38-40. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 37/12 i 80/14); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, tačka 17. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
JMB
Adresa
Kontakt telefon
Datum
Prezime djeteta
Ime djeteta
Dan, mjesec, godina, sat i minuta rođenja
Muško ili žensko
Mjesto rođenja djeteta
Nacionalnost
Država rođenja i entitet
Prezime oca i majke
Djevojačko prezime majke
Ime oca i majke
Dan, mjesec i godina rođenja roditelja
Mjesto i općina rođenja roditelja
Država rođenja roditelja
JMB roditelja
Državljanstvo roditelja
Prebivalište roditelja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Prijava rođenja djeteta Zdravstvena ustanova Orginal
Cips prijava o prebivalištu roditelja MUP Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje iz Matične knjige vjenčanih Matični ured općine Kopija
Uvjerenje o državljanstvu roditelja Matični ured općine Kopija
Zapisnik o priznanju očinstva (ukoliko roditelji nisu u bračnoj zajednici) Notar, matičar, centar za socijalni rad ili sud Orginal ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva