VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za zajedničke i komunalne poslove
DJELATNOST(I) Zajednički i komunalni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Fatima Sujoldžić, Viši samostalni referent za normativno-pravne poslove
Telefon: 030 509 049
E-mail: fatima.sujoldzic@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje komunalnog odobrenja.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99), Zakon o privremenom korištenju javnih površina SBK, Član 16. (“Službene novine SBK/KSB”, broj 14/16), Odluka o zauzimanju javnih površina za formiranje ljetnih bašti, postavljanje tezgi, frižidera za prodaju sladoleda, “autodroma” za dječije autiće i drugih elemenata gradske opreme, Cijela (“Službene novine Općine Travnik”, broj 21/03 i 5/08).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za privremene objekte gradske opreme, telefonske govornice, parkinge, frižidere, tezge i ostalo 15 KM 338 000 221 000 1221 Vrsta prihoda 721 131, Budžetska organizacija 1102112, Primalac Depozitni račun Općine Travnik
Naknada za zauzimanje javnih površina Za informacije o taksama pogledati obrazac ispod. 338 000 221 000 1221 Vrsta prihoda 721 463, Budžetska organizacija 1102112, Primalac Depozitni račun Općine Travnik
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv pravnog lica ili Ime i prezime podnosioca
Sjedište pravnog lica ili Adresa
ID i PDV broj ili JMBG
Kontakt telefon
Zaokružiti jednu ili više ponuđenih stavki: 1. promotivni i humanitarni štandovi; 2. izložbeni stolovi, police i tezge ispred trgovačkih radnji; 3. samostalni pokretni štandovi ili tezge; 4. rashladni uređaji; 5. žardinijere za cvijeće; 6. zabavni parkovi (lunaparkova) i šatori; 7. klupe za sjedenje; 8.postavljanje stubića, rampi, betonskih žardinijera i ostalih pokretnih barijera; 9. ostali specifični sadržaji (dječiji autići i vozići, uređaji za pečenje pečenjarskih proizvoda, prodaja lutrija, srečki, polovnih knjiga i slične literature, umjetničkih slika, vage za lično mjerenje, sanduci za čišćenje obuće, aparati za pripremu kokica, kukuruza, slatke vune i sl.; 10. održavanje kulturnih, zabavnih, sportskih, humanitarnih i ostalih manifestacija i sličnog; 11. deponovanje građevinskog materijala; 12. postavljanje građevinskih fasadnih skela
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati takse Općina ili banka Orginal
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 10 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva