VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu i BIZ
DJELATNOST(I) Opća uprava i BIZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Nezudin Bešir , Viši referent za boračku i invalidsku zaštitu
Telefon: 030 509 065
E-mail: nevzudin.besir@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Pomoć socijalno ugroženim kategorijama.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Kriteriji za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći i sufinansiranje dijela troškova dženaze-sahrane, cijeli, Broj 03/05-14-30/07 od 20.03.2007.godine.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Adresa
JMBG
Broj telefona
Razlog zašto je pomoć potrebna
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kućna lista Mjesna zajednica Kopija
Uvjerenje PIO/MIO da nemaju status osiguranika Fond PIO/MIO Kopija Ukoliko se podnosioc zahtjeva ili njegov bračni drug ne nalazi na evidenciji Biroa
Uvjerenje o nezaposlenosti (za sve punoljetne članove porodičnog domaćinstva) Služba za zapošljavanje Kopija Izuzev lica na školovanju, starijih od 18 godina
Kopija lične karte podnosioca zahtjeva MUP Kopija
Uvjerenje da nisu korisnici naknade Centra za socijalni rad (sve članove domćinstva) Centar za socijalni rad Kopija
Medicinska dokumentacija (ne starija od 3 mjeseca) Medicinska ustanova Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30-90 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva